ฉลากโภชนาการแบบจีดีเอ (Guideline Daily Amounts : GDA )  สัญญลักษณ์ทางโภชนาการ 
1 บรรจุภัณฑ์ ประกอบด้วย พลังงาน ... กิโลแคลอรี่ , น้ำตาล ... กรัม , ไขมัน ... กรัม และ โซเดียม ... มิลลิกรัม และค่าเป็นร้อยละที่บริโภคได้ต่อวัน

วิธีดูวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์
ทางบริษัทฯ ได้ทำการระบุวันที่หมดอายุลงบนผลิตภัณฑ์ โดยกำหนดอายุของผลิตภัณฑ์ดังนี้

- ผลิตภัณฑฺ์กกลุ่มบะหมี่ และเส้นหมี่กึ่งสำเร็จรูป จะมีอายุ 6 เดือน นับจากวันที่ผลิต

- ผลิตภัณฑ์กลุ่มเส้นหมี่อบแห้ง จะมีอายุ 12 เดือน นับจากวันที่ผลิต
จากซองผลิตภัณฑ์ พิมพ์ข้อความ BBF 111217 หมายความว่าสินค้าหมดอายุวันที่ 11 เดือน ธันวาคม ปี 2017

                                                @waiwai_thailand 
 
  
view